Fiscal

Assessorament integral de les obligacions fiscals i comptables per empreses i particulars.

El nostre departament Fiscal i Comptable l'assessorarà en tota la matèria fiscal, tributària i comptable, que les societats i particulars precisen per a la gestió del seu negoci, informant de totes les novetats que puguin afectar els nostres clients, per optimitzar els recursos legals i disminuir la càrrega impositiva dels mateixos.

Els principals serveis que oferim són:

ASSESSORAMENT I GESTIÓ FISCAL

 • Planificació fiscal
 • Impost Renda Persones Físiques.
 • Impost sobre el Valor Afegit.
 • Impost sobre Societats.
 • Assistència, representació i defensa davant AEAT.
   

ASSESSORAMENT I GESTIÓ COMPTABLE

 • Principis i Normes del Pla General de Comptabilitat
 • Comptabilització d'operacions.
 • Confecció de llibres comptables.
 • Control de Balanços
 • Disseny Plans de Comptabilitat.
 • Dipòsit de Comptes Anuals.